دانلود تحقیق در موردبهداشت محيط مدارس

دانلود تحقیق در موردبهداشت محيط مدارس


دانلود تحقیق در موردبهداشت محيط مدارس

نام فایل : بهداشت محيط مدارس

فرمت : .PPT

تعداد صفحه/اسلاید : 48

حجم : 2 مگابایت


مركز بهداشت استان مركزي
بهداشت محيط مدارس
بهداشت محيط مدارس
مجموعه اقداماتي است كه:
باعث ميشود محيط آموزشگاه به گونه اي گردد كه اثـر نامطلوبي بر سلامت جسمي – رواني و اجـتـمـاعي دانـش آمـوزان بـــر جـاي نـگـذارد.

تعليم و تربيت در شرايط ايمن وبهداشتي و برخورداري از خدمات حمايتي يكي از حقوق مسلم فردي و اجتماعي كودكان است
هدف كارشناسان بهداشت محيط نظارت عالي بر شرايط بهداشتي مدارس تحت پوشش است
مركز بهداشت استان مركزي
اجراي بهداشت محيط در مدارس ضرورت دارد چرا كه:
كثرت و انبوهي جمعيت در بر گيرنده خدمـات كه حدود چنـد ميليون دانش آموز در حـال حاضر در در كشـور خود داريـم.
آسيـب پـذيري افـراد تحـت پوشـش برنـامه بالا اسـت.
بهداشت محيط مدرسه بر سلامت روان دانش آموزان تاثير گذار است.
مركز بهداشت استان مركزي
يك نكته مهم:
چنانچه در مدرسه آب سالــم و
سرويسهاي بهداشتـي و فضـاي
كافي و تجهيزات و وسايل مناسب
و استاندارد و سيستم صحيح جمع
آوري زباله و فاضـلاب وجـود
نداشته باشـد و به طـور كلـي
آسايش محيطي فراهم نشود به
طور قطع تلاشهاي آموزشـي و
پرورشـي معلمـان و مـربيـان
بازدهي مطلوب نخواهد
داشت.
مركز بهداشت استان مركزي
تاثيرات محيط نا مناسب مدارس بر دانش آموزان
انتقـال عوامل بيماريزاي زنده چـون:ويروسـها وباكتريـهاو قارچــهاو
انگلهاو ريكتزياها.
اثـر نا مطلـوب عوامـل بيماريـزاي فيزيـكي مـانند:تغييـرات شديـد
عوامــل فيزيــكي محيـط مثـل بالا يا پاييـن آمـدن شـديد درجــه
حـرارت و ضـربه ها و بـريـدگيهـا و غيره.

اثر عوامل بيماريزاي شيميايي مانند:وارد شدن گازها و بخارات سـمي به
بدن دانش آموزان در اثر نزديكي مدرسه به كارخانه ها.

تاثير غير مستقيم عوامل محيطي خارجي مانند فضا و بهسازي و رنگ و ...
كلاسها در سلامت رواني و جسماني و اجتماعي دانش آموزان

مركز بهداشت استان مركزي
آيين نامه بهداشت محيط مدارس

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
معاونت سلامت
مركز سلامت محيط و كار

وزارت آموزش و پرورش
معاونت تربيت بدني و تندرستي
دفتر سلامت و تندرستي


مركز بهداشت استان مركزي
(آيين نامه بهداشت محيط مدارس)
اين آيين نامه در 33 ماده و 25 تبـصره در تاريـخ 16/1/84 به تاييـد وزراي آمـوزش و پرورش و بهداشت درمان و آموزش پزشكـي رسيده است.
اجراي آيين نامه توسط واحد هاي ذيربط آموزش و
پرورش و نظارت بر حسن اجـراي آن بر عهـده واحد هاي بهداشتـي آمـوزش و پرورش و وزارت بـهـداشت درمـان و آموزش پزشكـي است.
كليه مراكز آموزشي اعم از پيش دبستان دبستان مدرسه راهنمايي دبيرستان مراكز پيش دانشگاهي و مدارس فني و حرفه اي و كار و دانش مرتبط با آموزش و پرورش و امثال آن مشمول اين آيين نامه ميباشند.
مركز بهداشت استان مركزي
.
اخذ صلاحيـت بهداشتــي جهت احداث و تاسيس مدرسه طبق قانـون ماده13 مواد خوردني آشاميدني و آرايشـي و بهداشتي از سوي مركز سلامت محيـط و كــار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكـي لازم الا جرا است.
مركز بهداشت استان مركزي
شرايط بهداشتي محيط مدرسه...
گنجايش كـلاس
نـور تهويــه
دمـــا
....

خرید آنلاین